PE URMELE LUI „ȘTEFAN VODĂ”

MOTTO: ,,Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții.“

Nicolae Iorga

Lumea în care trăim e o lume complexă și nu poate fi explicată şi înţeleasă doar dintr-o singură perspectivă. Cunoaşterea unei naţiuni impune investigarea acesteia din cel puţin trei perspective: perspectiva geografică, perspectiva istorică şi, nu în ultimul rând, perspectiva umană.
Adevărata cunoaştere este atinsă prin cumularea informaţiilor dobândite din diferite domenii de studiu.
Dintotdeauna o premisă a didacticii a fost abordarea interdisciplinară a conţinuturilor. Se impune astfel o integrare a informaţiilor, deprinderilor, priceperilor dobândite de elevi pe parcursul orelor de limba și literatura română și istorie.
De asemenea, o altă cerinţă de bază a activităţii didactice constituie necesitatea de a sensibiliza gândirea elevilor spre acele cunoştinţe şi abilităţi care sunt funcţionale, adică spre acele cunoştinţe ce pot fi aplicate şi transferate eficient în orice situaţie.
De aceea, considerăm necesară implementarea unui concurs care să stimuleze elevii cu performanţe şcolare deosebite promovând interdisciplinaritatea prin valorificarea cunoştinţelor de limba și literatura română și istorie. O personalitate complexă a istoriei românilor a fost marele domnitor Ștefan cel Mare, strateg și diplomat, acțiunile sale pentru apărarea integrității țării și inițiativele pentru dezvoltarea culturii au determinat admirația contemporanilor, acesta devenind un erou popular în tradiție. Grigore Ureche îl descrie astfel în cronica sa: „Fost-au acest Ștefan, om nu mare la statu, mânios, și degrabă a vărsa sânge nevinovat: de multe ori, la ospețe omorâia fara giudeț. Amintrelea era om întreg la fire, neleneșu și lucrul său știa a-l acoperi și unde nu găndeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie, însuși se vârâia ca văzându-l ai săi să nu îndărăpteze și pentru aceia raru războiu de nu-l biruia și unde-l biruiau alții nu pierdea nădejdea că știindu-se cădzut gios se ridica deasupra biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui și fiul său, Bogdan-vodă, urma lui luase de lucruri vitejăști cum se tâmplă: den pom bun roade bune or să iasă.”
Acest concurs este organizat cu intenţia de a face cunoscută imaginea personalităţii domnitorului Ștefan cel Mare. În plus, sperăm ca un astfel de concurs să motiveze elevii să iubească, să respecte istoria și valorile naționale, să facă diferite conexiuni între literatură și istorie, să îşi valorifice cunoștințele dobândite în timpul orelor de curs, dar și pe parcursul activităților extrașcolare.

  • SCOP:
  • Formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice într-un mediu competitiv, în contextul noilor tendinţe din învăţământul românesc, bazate pe interdisciplinaritate şi predare integrată.
  • OBIECTIVE:
  • creşterea motivaţiei elevilor de a lectura texte literare cu conținut istoric;
  • atragerea elevilor spre lectură;
  • stimularea spiritului creativ al elevilor;
  • promovarea ideilor de competivitate şi de performanţă;
  • afirmarea propriei identităţi prin cunoaşterea moştenirii naţionale în domeniile literatură, și istorie;
  • Îmbunătăţirea sistemului de comunicare a elevilor prin activităţi realizate în cooperare cu celelalte şcoli ale judeţului.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security